20


Posmatranje

Posmatranje
Guan

Godišnja doba se slivaju jedno u drugo po utvrđenom redosledu, odstupajući samo u okviru sebe, ali nikada u međusobnom odnosu. Ta pravilnost je vidljiva u svim pojavama, od kretanja u solarnom sistemu do ustaljenih selidbi životinja. Sva kosmička materija podleže zakonima cikličnog kretanja, pa i sudbine civilizacija i pojedinaca nisu nikakav izuzetak. Zato POSMATRANJEM kosmičkih zakona i njihovih posledica na vaš i na tuđ život, možete steći predstavu o obrascima koji su utkani u zbivanja. Takav uvid je izuzetno moćan, i darovita priroda ga može upotrebiti da ovlada sobom i svojom okolinom.

Kao što je život pojedinca sastavljen od godišnjih doba proleća inspiracije, leta rada, jeseni upotpunjenja i zime odmora i posmatranja, tako i sve ostale svetovne pojave imaju svoja godišnja doba. Da bi dokučili značenje i tendenciju sadašnje situacije, pristupite joj imajući u vidu koncept jednog predvidljivog rasporeda godišnjih doba. POSMATRANJEM sadašnje situacije i izdvajanjem onoga što joj je neposredno prethodilo, možemo utvrditi šta će uslediti.

Čovek nerado prihvata činjenicu da poseduje urođenu sposobnost predviđanja skrivenih tendencija, pošto je čovek retko svestan šta istinski želi. A, u stvari, osoba koja hrabro i objektivno posmatra na ovaj način, može vremenom da ovlada svojim svetom. Kada postane deo kosmičkog zakona, čovek na sve reaguje spontano i prikladno. Istovremeno svi bivaju poneseni snagom njegovog prisustva. Ovakav čovek postaje pravi vođa, jer ne vlada silom, nego božanskom inspiracijom.

Iskoristite vreme POSMATRANJA da se nesputano krećete u društvu. Saslušajte pažljivo nove ideje i onda ponudite svoj savet. Ljudi će upijati vaše reči. U vođenju poslova, vaše će ideje dobiti na težini. Iskoristite sve mogućnosti da istražujete, posmatrate, i menjate praksu ili taktiku koja se čini neprikladnom. Kada slede uzor iskrenog posmatranja bez zadnjih namera, među ljuđima se uspostavlja uzajamno poverenje.

Pošto shvatite šta da činite, i pravilno se odazovete na to, u ličnim odnosima se neće javljati problemi. U zajedništvu i saradnji možete svoje odnose podići na jedan viši lični ili društveni stepen.

Imajte na umu da je ovo vreme kada i drugi takođe posmatraju vas. Kada vas podupiru zakoni i snage kosmosa, vaš položaj postaje istaknut i očigledan, kao uostalom i vaš uticaj. Što se u želji da bolje vidite i posmatrate većma penjete na viši položaj, to i sami postajete vidljiviji.


Gornji trigram, SUN, nežna dejstva, povoljno utiče na trigram KUN, prijemčivost. Bez promenljivih linija, heksagram POSMATRANJE predskazuje da ima još mnogo toga da se uradi povodom vašeg pitanja. Ozbiljno osmotrivši situaciju, pokušajte da shvatite njeno suštinsko značenje i pravac po kome će se razvijati. Jednom kada je shvatite u potpunosti, energično izvršite uticaj na nju, i promenite je koliko je potrebno. Nemojte se ničega plašiti. Ako ste se realistički poneli, ljudi će vam verovati.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Na neki način ste izvan situacije, u mogućnosti da posmatrate život lišeni mnogih predrasuda. Tako otkrivate visoku vrednost ispravnog ponašanja. Nema kajanja. Posmatranje bez učešća ega ovde je ključ.

Peta linija:

Ako POSMATRATE kakav uticaj vaš život vrši na druge, steći čete dublje razumevanje onoga što vam budućnost priprema. Ukoliko drugima pružate dobar primer, bićete oslobođeni svake krivice. Otkrićete da je to samo po sebi dovoljna nagrada.

Četvrta linija:

Sada možete učiniti korak napred ako POSMATRATE društvo i njegove najvrednije ciljeve, vođe ili organizacije, kojima biste se rado priključili, ili koje bi podržali. Društvena svest ubrzaće vaš razvoj utoliko što ćete, postavši deo mase, postati otvoreniji i tako izvršiti značajniji uticaj.

Treća linija:

Da biste doneli ispravne životne odluke, morate prvo steći jedno objektivno znanje o sebi. To se ne ostvaruje kroz analizu snova, stavova i mišljenja. Oni su beznačajni za samoistraživanje. Umesto toga, posmatrajte svoj uticaj na svet oko sebe. Tu ćete pronaći sebe.

Druga linija:

Ako su vam ambicije nadjačale želju za unutrašnjim mirom, i sežu u društvene sfere, onda morate da razvijete šire vidike. Ne možete se dalje razvijati ukoliko svaku stvar posmatrate kroz prizmu sopstvenih uskih standarda i privatnog života.

Linija na dnu:

Da li posmatrate situaciju površno i ocenjujete je prema perifernim efektima koje ima? To je onda jedan neprikladan, neprosvetljen način posmatranja. Superiorni um će pokušati da sagleda situaciju kao deo šire celine. Tako on uočava njen pravi, životni značaj.